Головна Про проєкт Партнери Обрати область Обрати школу

Публічний договір купівлі-продажу товару

За цим Договором Товариство з обмеженою відповідальністю «Квіти де діти» , надалі Продавець, з однієї сторони, і будь-яка особа, яка прийняла умови цього Договору публічної оферти — Покупець, з іншої сторони, надалі разом — Сторони, уклали цей Публічний договір купівлі-продажи товару (надалі — «Договір» або «Публічний договір»), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Продавця укласти з Покупцями договір купівлі-продажу Товару, який розміщений на сайті https://flowers4school.com/ (надалі – «Сайт» відповідно). Продавець, що здійснює продаж Товарів за допомогою Сайту та Покупці, при придбанні Товарів, які розміщені на відповідних сторінках Сайту, приймають умови цього Договору про нижченаведене.  

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Договірні відносини між Продавцем і Покупцем оформляються у вигляді Договору публічної оферти. Натискання на сторінці Сайту у відповідному розділі кнопки «Зробити замовлення», означає, що Покупець, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа — підприємець), згідно чинного законодавства, взяв до виконання умови Договору публічної оферти, які вказані нижче. 1.2. Договір публічної оферти є публічним, тобто відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх Покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа — підприємець). При повній згоді з Договором Покупець приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати та доставки товару Продавцем, відповідальності за недобросовісне Замовлення і за невиконання умов цього Договору. 1.3. Умови пропозиції (оферти) щодо укладання цього публічного Договору, так само як і умови публічного Договору, є однаковими для всіх Покупців. 1.4. Договір набуває чинності з моменту натискання на кнопку «Зробити замовлення», яким Покупець надає згоду здійснити покупку наявного у Продавця Товару та надіслане Продавцем Покупцю автоматичне електронне повідомлення про обробку Замовлення на Товар та діє до моменту отримання Покупцем Товару від Продавця і повного розрахунку з ним. 1.5. Укладання цього публічного Договору (акцепт Покупцем оферти Продавця) вважається беззастережним та повним прийняттям Покупцем всіх умов цього публічного Договору без виключень, в тому числі істотних умов, а також вступом у відповідні договірні правовідносини із Продавцем.  

2. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

2.1. За винятком, якщо контекстом вимагається інше, терміни, що використовуються у цьому Договорі, мають наступні значення: «АКЦЕПТ» означає надання Покупцем повної і безумовної згоди на пропозицію Продавця щодо придбання Товару, зображення якого розміщено на Сайті, шляхом додавання його у віртуальний кошик та відправлення Замовлення; «ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ» означає публічний договір, зразок якого розміщений на Сайті і застосування якого є обов’язковим для Продавця, що містить пропозицію Продавця щодо придбання Товару, зображення якого розміщено на Сайті, спрямовану невизначеному колу осіб, у тому числі Покупцям; «ЗАМОВЛЕННЯ» або «ЗАМОВЛЕННЯ ТОВАРУ» означає належно оформлену та розміщену на Сайті заявку Покупця на купівлю Товарів, що адресується Продавцю; «САЙТ» - це сторінка в мережі Інтернет за адресою: https://carisma.com.ua/, що створена для представлення та реалізації Товару шляхом вчинення електронного правочину; «ПРОДАВЕЦЬ» юридична особа / фізична особа – підприємець, товари яких розміщені на Сайті. «ПОКУПЕЦЬ» означає будь-яку дієздатну особу, що, в порядку, передбаченому цим Договором, за власним волевиявленням повністю прийняла (акцептувала) всі його умови без виключення та придбала товари та/або послуги, які пропонуються до продажу та/або надаються до продажу за допомогою засобів дистанційного зв’язку на Сайті; «ТОВАР» або «ТОВАРИ» означає товар (товари) та/або послуги, які пропонуються до продажу та/або надаються до продажу за допомогою засобів дистанційного зв’язку на Сайті. Всі інші терміни, що окремо не визначені в цьому Договорі, сприймаються і тлумачаться в їх буквальному граматичному значенні виходячи з положень чинного законодавства України, звичаїв ділового обороту, а також мети та предмету цього Договору.  

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

  3.1.В порядку та на умовах, встановлених цим Договором, Продавець зобов’язується продати Покупцю в рамка соціальної програми «КВІТИ ДЛЯ ШКОЛИ» обраний останнім Товар згідно Замовлення та передати його відповідному Отримувачу, обраному на Сайті Покупцем, а Покупець зобов’язується оплатити Товар в порядку та на умовах, встановлених цим Договором. 3.2. Покупець зобов'язаний самостійно ознайомитися з умовами цього Договору і Продавець не зобов'язаний додатково або будь-яким іншим способом інформувати Покупця про наявність Договору крім як публікації його на Сайті. 3.3. Власник Сайту залишає за собою право в односторонньому порядку змінювати цей Договір без будь-якого спеціального повідомлення третіх осіб. Нова редакція Договору набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Договору.  

4. ЗАМОВЛЕННЯ ТОВАРУ ТА ПОРЯДОК УХВАЛЕННЯ ДОГОВОРУ

  4.1. Покупець самостійно та на власний розсуд обирає на Сайті наявний, запропонований до продажу Товар та натискає кнопку «Купити» та самостійно заповнює і направляє Продавцю форму «Оформлення Замовлення», в якій, зокрема, обов’язково вказує своє прізвище, ім’я та по-батькові, свій контактний телефон, адресу своєї електронної пошти, обраний спосіб оплати. 4.2. Після оформлення Замовлення, Покупець обов’язково уважно ознайомлюється з усіма умовами цього Договору і, у випадку Акцепту цих умов в повному обсязі – натискає кнопку «Зробити замовлення», що вважається фактом направлення Покупцем відповідного Замовлення на обраний Товар, а також беззастережним та повним прийняттям Покупцем всіх умов цього Договору. 4.3. Натисканням кнопки «Зробити замовлення» Покупець підтверджує, що він повідомлений Продавцем про місцезнаходження та режим роботи Продавця, про Товар (зокрема ціну, основні характеристики Товару), умови оплати Товару, порядок прийняття претензій, тощо. 4.4. Натисканням на кнопку «Зробити замовлення» Покупець підтверджує, що він в повному обсязі та належним чином у відповідності до вимог законодавства України одержав всю необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про обраний ним Товар, що повною мірою забезпечило можливість свідомого вибору Товару. 4.5. Строк обробки Продавцем Замовлення на Товар становить від 2 (двох) до 5 (п’яти) робочих днів з дати оформлення Покупцем Замовлення. В разі, якщо Замовлення на Товар було направлене Покупцем у вихідний або святковий день, строк обробки та оформлення цього Замовлення на Товар починається з першого робочого дня після вихідного або святкового дня. 4.6. Продавець зобов’язується: • підтвердити наявність Товару та присвоїти Замовленню порядковий номер; • направити на адресу електронної пошти, вказану Покупцем у Замовленні на Товар чи смс-повідомленням, про обробку цього Замовлення на Товар, в якому вказується порядковий номер цього Замовлення на Товар, присвоєний Продавцем, та інформація про умови та строки виконання замовлення. 4.7.Продавець має право відхилити Замовлення в разі фактичної відсутності Товару на складі, 4.8. Продавець докладає максимум зусиль для надання інформації про Товар якомога точніше. Однак, з технічних причин не виключені ситуації, при яких інформація може містити неточності або виглядати неповною. Тому Продавець залишає за собою право виправляти помилки, змінювати або оновлювати інформацію про Товари в будь-який час. 4.9. У разі виявлення суттєвих неточностей в описі замовленого Покупцем Товару, Продавець зобов'язаний повідомити Покупця про виявлені неточності і самостійно відмовитися від виконання або надати Покупцеві можливість відмовитися від Замовлення.  

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

  5.1. Покупець зобов’язаний: 5.1.1. надавати Продавцеві повну та достовірну інформацію щодо своїх даних; 5.1.2. ознайомитись з інформацією про Товар, а також із вартістю та способами оплати Товару на Сайті; 5.1.3. в порядку та на умовах, встановлених цим Договором, оплатити замовлений Товар; 5.1.4. виконувати інші обов’язки, передбачені цим Договором та чинним законодавством України. 5.2. Покупець має право: 5.2.1. вимагати від Продавця виконання умов цього Договору; 5.2.2. відмовитися від прийняття та оплати неякісного Товару або Товару, що не відповідає направленому Замовленню на цей Товар; 5.2.3. здійснювати інші права, передбачені цим Договором та чинним законодавством України. 5.3. Продавець зобов’язаний: 5.3.1. надати Покупцю повну та достовірну інформацію про програму «КВІТИ ДЛЯ ШКОЛИ» про Товар, а також його вартість шляхом розміщення цієї інформації на Сайті та інформації; 5.3.2. на умовах, встановлених Договором, передати Товар Отримувачу Товару, якого обере Покупець; 5.3.3. перевірити якісні та кількісні характеристики Товару під час його пакування на складі; 5.4 Продавець має право: 5.4.1. вимагати від Покупця виконання зобов’язань, покладених на нього, згідно умов цього Договору; 5.4.2. в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у випадку порушення Покупцем умов цього Договору, а також змінювати або припинити дію цього Договору. Така зміна або призупинення дії цього Договору не поширюється на здійснені до таких змін замовлення, які були прийняті до виконання; 5.4.3. здійснювати інші права, передбачені цим Договором та чинним законодавством.  

6. ЦІНА ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ТОВАРУ

  6.1. Ціна на Товар вказана на Сайті в національній валюті України (гривня) за одиницю Товару згідно з установленим прейскурантом. Ціна Договору визначається шляхом додавання цін всіх обраних Товарів поміщених у віртуальний кошик. 6.2. Продавець залишає за собою право змінювати ціну Товару до моменту оформлення Замовлення без попередження Покупця. 6.3. Остаточною є ціна, зазначена у відповідному розділі на Сайті при безготівковому розрахунку. 6.4. Вартість Замовлення може змінюватись в залежності від ціни, кількості чи номенклатури Товару. 6.5. Оплата замовленого Товару здійснюється відповідно до умов, зазначених на Сайті в розділі «Оплата». 6.6. Розрахунки між Сторонами щодо умов цього Договору здійснюються у національній валюті України через інтернет-еквайринг. 6.7. Датою оплати Покупцем вартості Товару вважається дата надходження відповідної суми грошових коштів на поточний рахунок Продавця.  

7. ДОСТАВКА ТОВАРУ. ПЕРЕХІД ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ТОВАР

  7.1. Доставка замовленого Товару здійснюється відповідно до умов, зазначених на 7.2. Товар передається Отримувачу в строки, визначені при підтвердженні замовлення на Сайті. Строк поставки, що зазначається на Сайті, обчислюється в робочих днях. Даний строк може бути змінено Продавцем в односторонньому порядку у випадку зміни строків постачальником (ами) Продавця, про що Продавець повідомляє Покупця в день отримання інформації про зміну строку поставки, шляхом розміщення відповідного повідомлення на Сайті. 7.3. У разі доставки Товару Продавцем відповідальність за збереження Товару до моменту його передачі Отримувачц несе Продавець. 7.4. У разі затримки доставки Товару не з вини Продавця, термін доставки може бути продовжений на 15 календарних днів, за умови завчасного повідомлення продавцем Покупця про затримку шляхом розміщення відповідного повідомлення на Сайті. Таке подовження термінів не є порушенням зобов'язання за Договором. 7.5. Товар передається в належним чином упакованому вигляді. 7.6. Всі питання, що виникли в процесі оплати і отримання Товару, Покупець може з'ясувати за контактними даними: електронна адреса [email protected], або за телефоном +380689687354.  

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

  8.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з цим Договором та чинним законодавством України. 8.2. Продавець не несе відповідальності за дії третіх осіб (спеціалістів у сфері інформаційних технологій). 8.3. Продавець не зберігає інформацію про банківські реквізити Покупця, а отже Продавець не несе відповідальності за їх розповсюдження. 8.4. Покупець несе відповідальність за відповідність вказаних персональних даних та реквізитів отримувача Товару, що зазначаються ним під час погодження замовлення на Сайті.  

9. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

  9.1. Будь-яка інформація, яка міститься в цьому Договорі та яка отримується Сторонами в процесі його виконання, є конфіденційною, та не розкривається третім особам без письмової згоди іншої Сторони, за винятком випадків, що не вимагають письмової згоди на це від іншої Сторони, а саме у випадку, якщо таке розкриття здійснюється на виконання цього Договору або передбачене законодавством України.  

10. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

  10.1. Сторона звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо таке невиконання є наслідком Форс-мажорних обставин, що виникли після підписання цього Договору. Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи, але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратство, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, карантин,тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо. 10.2. Сторона, що посилається на Форс-мажорні обставини, повинна довести, що: 10.2.1. Форс-мажорні обставини знаходяться поза контролем Сторони; 10.2.2. настання таких обставин неможливо було передбачити при укладенні Договору; 10.2.3. після настання Форс-мажорних обставин Сторона (Сторони) не могла їх уникнути та подолати, і Форс-мажорні обставини не обумовлені діями (бездіяльністю) іншої Сторони. 10.3. Звільнення від відповідальності стосується тільки зобов’язань, виконанню яких прямо перешкоджають Форс-мажорні обставини, і таке звільнення діє тільки протягом строку, поки тривають такі Форс-мажорні обставини. Форс-мажорні обставини не є підставою для звільнення від відповідальності за порушення виконання платіжних (грошових) зобов’язань за цим Договором. 10.4. Сторона, що не може виконувати свої зобов’язання внаслідок Форс-мажорних обставин, негайно після настання таких обставин, але не більше ніж протягом 5 (п’яти) робочих днів, повідомляє іншу Сторону в письмовій формі про такі обставини. Наявність та тривалість Форс-мажорних обставин має бути підтверджена документом, який видається відповідним Органом. Сторона яка посилається на Форс-мажорні обставини повинна надати такий документ протилежній Стороні протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів після настання таких обставин. 10.5. Якщо Форс-мажорні обставини тривають більше 3 (трьох) місяців або, як обґрунтовано можна очікувати, триватимуть більше 3 (трьох) місяців, або якщо Форс-мажорні обставини виникли через прийняття нового законодавства, то Сторони негайно починають переговори та погоджують внесення змін до цього Договору, що необхідні для забезпечення Сторонам можливості продовжити виконувати свої зобов’язання за цим Договором у спосіб, що як найточніше відображає їх первісні наміри.  

11. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

  11.1. Всі спори, що виникають між Покупцем та Продавцем стосовно здійснення ними своїх прав та виконання ними своїх зобов’язань за Договором можуть бути урегульовані за вимогою однієї зі Сторін шляхом переговорів, мирових угoд і т.п. 11.2. Спір, не урегульований шляхом переговорів, вирішується в судовому порядку, відповідно до чинного законодавства України.  

12. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

  12.1. Відкликання або зміна умов пропозиції (оферти) щодо укладання цього публічного Договору, так само як і зміна умов Договору може бути здійснена Продавцем в будь-який момент без додаткового попередження Покупця. 12.2. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, у тому числі пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості. 12.3. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою.  

14. РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ

 

ТОВ «КВІТИ ДЛЯ ШКОЛИ»
Поштова адреса 60400, Україна, область Чернівецька, р-н Чернівецький, Глибока, вул Гвардійської дивізії, буд. 15
Розрахунковий рахунок:
UA643052990000026001803509
ЄДРПОУ – 44945639
АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО 305299Відправити повідомлення

close

    Відправити повідомлення

    close

      Головна Про проєкт Партнери Обрати область Обрати школу Часті запитання
      Flowers4School Flowers4School