fbpx
Home About a project Partners All FAQs Rating of regions Зруйновані школи
DonateПУБЛІЧНА ОФЕРТА

про надання добровільної благодійної пожертви

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Ця публічна оферта про надання благодійної пожертви (далі – «Оферта»), відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України, є пропозицією благодійної організації БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ФЛОРІУМ ФУНДАЦІЯ», ідентифікаційний код юридичної особи 44953744, що знаходиться за адресою: Україна, 60400, Чернівецька область, Чернівецький район, селище міського типу Глибока, вулиця Першотравнева, будинок 56 (далі – «Фонд»), в особі директора Тоненчука Петра Вікторовича, який діє на підставі Статуту, невизначеному колу дієздатних фізичних осіб та юридичних осіб приватного права, які добровільно здійснюють благодійну діяльність (далі кожна з таких осіб – «Благодійник»), укласти договір щодо надання добровільної благодійної пожертви (далі – «Договір») на умовах, описаних в цій Оферті, з кожним Благодійником, що звернеться.
1.2. Ця Оферта набирає чинності з моменту розміщення її на сайті в мережі Інтернет за посиланням: https://flowers4school.com (далі – «Сайт»). Ця Оферта є безстроковою та може бути змінена або відкликана Фондом у будь-який час (до її акцепту Благодійником) шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті.
1.3. Фонд може укладати договори щодо надання благодійної пожертви в іншому порядку та/або на інших умовах, ніж це передбачено цією Офертою. Благодійник може окремо звернутися до Фонду для укладення такого договору.

ІІ. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ


2.1. Предметом цього Договору є здійснення безоплатної та добровільної передачі Благодійником благодійної пожертви в рамках проєкту Фонду «Flowers 4 School» (Квіти для школи»). Благодійник самостійно визначає розмір благодійного пожертвування та самостійно обирає серед програм:
- «Донат на всі школи України»;
- «Донат на школи регіону»;
- «Донат на конкретну школу».
2.2. Мета проєкту збір коштів в сумі 1 000 000 000,00 грн. (одного мільярда гривень 00 копійок) на придбання 100 000 000 (сто мільйонів) цибулин.
У випадку недосягнення мети збору, а саме збір меншої від заявленої в даному пункті суми, проєкт буде реалізований в рамках зібраної суми коштів.
2.3. Предметом цього Договору не є отримання прямо чи опосередковано прибутку жодною із Сторін Договору.
2.4. Передача Благодійником грошових коштів за цим Договором визнається благодійною пожертвою відповідно до ст. 6 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».
2.5. Інформація та звіт про результати проєкту «Flowers 4 School» (Квіти для школи»), розміщується на Сайті за посиланням https://flowers4school.com/report.

ІІІ. ДІЯЛЬНІСТЬ ФОНДУ


3.1. Фонд здійснює благодійну діяльність відповідно до свого Статуту, зокрема, в сфері екології, охорони довкілля.
3.2. Діяльність Фонду не має на меті отримання прибутку.

ІV. ВНЕСЕННЯ ПОЖЕРТВИ


4.1. Благодійник самостійно визначає розмір благодійної пожертви.
4.2. Благодійна пожертва є добровільною та не підлягає подальшому поверненню Благодійнику.
4.3. Благодійна пожертва надається Благодійником та використовуються лише в рамках проєкту Фонду «Flowers 4 School» (Квіти для школи»), відповідно до Статуту та чинного законодавства України.
4.4. Благодійник погоджується з таким цільовим призначенням своєї пожертви.
4.5. Способи внесення благодійної пожертви:
- одноразовий платіж, який здійснюються у національній валюті України через інтернет-еквайринг.
4.6. Благодійник дає згоду на зарахування його благодійної пожертви у випадку закриття збору або проекту з будь-яких підстав, на інші соціальні та благодійні проєкти Фонду, чи проєкти інших благодійних організацій, учасником яких або співпраця по яких ведеться Фондом.

V. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН


5.1. Фонд зобов'язується використовувати кошти благодійної пожертви Благодійника у суворій відповідності із законодавством України та лише в рамках проєкту Фонду «Flowers 4 School» (Квіти для школи»).
5.2. Фонд має право самостійно визначати напрями розподілення благодійних пожертв, що були внесені в рамках проєкту за програмою «Донат на всі школи України» та/або «Донат на школи регіону».
5.3. Благодійник має право на отримання інформації про використання його благодійної пожертви. Для цього Фонд розміщує на Сайті звіти, які у тому числі містять інформацію щодо (і) сум пожертв, отриманих Фондом протягом звітного періоду, та (іі) витрат Фонду протягом звітного періоду.
5.4. За письмовим запитом Благодійника Фонд може також підтвердити цільове використання благодійної пожертви додатковими документами. Доступ до звітів про використання благодійних пожертв надається Фондом у порядку і в строки, передбачені чинним законодавством України та цією Офертою.
5.5. Наданням благодійної пожертви Благодійник беззастережно стверджує: 1. свою дієздатність, 2. добровільність укладання правочину, 3. що предмет благодійної пожертви не знаходиться під забороною, арештом, не перебуває у заставі, не обтяжений будь-якими іншими правами третіх осіб та не був набутий з порушенням норм Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». У разі виникнення у Фонду обґрунтованих сумнівів щодо цих тверджень, Фонд має право запитати, а Благодійник зобов'язується надати, відповідні підтверджуючі докази цих тверджень.

VІ. АКЦЕПТ


6.1. Акцепт – повне і безумовне прийняття Публічної оферти шляхом вчинення дій щодо здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, розміщених на Сайті.
6.2. Моментом Акцепту є дата здійснення грошового переказу та/або зарахування коштів на банківський розрахунковий рахунок Фонду.
6.3. Акцепт Оферти означає, що Благодійник згоден з усіма його положеннями та повною мірою усвідомлює і згоден з предметом Договору, з метою публічного збору пожертв і з правом Фонду використовувати частину Благодійної пожертви Благодійника на адміністративні витрати Фонду, в розмірі не більшому, ніж це передбачено законодавством України.
6.4. Благодійник і Фонд, керуючись ст. 639, ст. 641, 642 Цивільного кодексу України, погоджуються, що з моменту Акцепту Договір вважається укладеним. При цьому Сторони погоджуються, що недодержання сторонами письмової форми правочину не означає його недійсність.
6.5. Фонд здійснює обробку персональних даних Благодійника, наданих при відвідуванні Сайту та/або здійсненні грошового переказу (далі – персональні дані) з метою належної реалізації цього Договору та його статутної діяльності.

VІІ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ


7.1. До відносин між Благодійником і Фондом застосовуються положення чинного законодавства України.
7.2. Відповідальність Фонду за порушення цього Договору або порядку використання благодійних пожертв наступає на підставах, в розмірі та в порядку, визначених вимогами чинного законодавства України.
7.3. У випадку виникнення спорів між сторонами цього Договору, вони мають вирішуватись шляхом переговорів. При неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, спори розглядаються судами у порядку, встановленому чинним законодавством України.


КОНТАКТНІ ДАНІ


БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ФЛОРІУМ ФУНДАЦІЯ»
ідентифікаційний код юридичної особи 44953744,
Місце знаходження: Україна, 60400, Чернівецька область, Чернівецький район, селище міського типу Глибока, вулиця Першотравнева, будинок 56
Телефон: +38(099)-732-52-28
Адреса електронної пошти: ptonenchuk@florium.ua
Send a message

close

  Send a message

  close

   Home About the project Partners Зруйновані школи Rating of regions Find a school FAQs Contacts
   Donate from abroad

   Для представників шкіл: school@flowers4school.com

   Співпраця / медіа: cooperation@flowers4school.com

   Flowers4School Flowers4School

   Часті запитання

   Who are we and why do we do it?

   We are a charitable foundation dedicated to helping children in Ukraine. As part of the Flowers for Schools project, we plan to plant a blooming tulip park near every school in Ukraine. Such a park will help improve the psychological health of all Ukrainian children who are currently facing significant problems. Also, these flowers will symbolize the New Ukraine, which will be planted by the hands of our children. Our children are the future of the country.

   Who can make a contribution?

   Anyone who wants to help the children of Ukraine. First of all, these are school graduates of different generations. We have created a convenient search system where you can easily find a specific school where you studied and support it. If you do not have a specific school, you can make a contribution to all schools in a particular region or to all schools in Ukraine.

   Where do the funds go?

   The funds go directly to purchase tulip bulbs.

   What does "The second stage of the project" mean? What was the first one?

   In the fall of 2022, the Foundation, together with Dutch philanthropists, collected 5 million flower bulbs for Ukrainian children. 10082 schools in Ukraine received 500 bulbs each. The children of Ukraine and the schools were very enthusiastic about the campaign, and the second stage of the project was born. Our goals for the second stage are to collect 100+ million bulbs and plant 10 thousand tulips in all schools in Ukraine.

   My school is not on the list? What should I do?

   The list does not include schools that are temporarily occupied or currently not functioning due to hostilities and destruction. If your school is working, but it is not listed on the website, please text to us at school@florium.ua (only for school representatives)

   Can educational institutions other than schools participate in the project?

   Unfortunately, no. This year, the project is designed only for general secondary education institutions.

   How can I make a contribution if I am abroad?

   On the payment page, you can choose from three currencies: UAH ₴, USD $, and EUR €. You can also make a payment by bank details. All other payment methods abroad are described here - https://flowers4school.com/bank-details/

   All FAQs